OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pralnia „SONIA” Stanisław Pirch, z siedzibą w Pile, ul. Mickiewicza 81, kod pocztowy 64-920, e-mail: sonia@pralniasonia.pl

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy jak również w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązkach prawnych, np. wystawienia i przechowywania faktur, reklamacji usługi i (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy w celu niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (podstawa z art..6 ust.1 lit. d RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom przebywającym na terenie zakładu (podstawa z art..6 ust.1 lit. f RODO). Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów np. przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii wykonywanych podczas wydarzeń mających na celu promocję regionu lub podmiotu publicznego, przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania
  i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom,
  z którymi współpracujemy. Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe,księgowe, informatyczne.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 


Studio Projektu Graficznego "ART-WENA"